Krautera

Produktai sandėlyje

Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

UAB „Krautera“, į. k. 306201319, buveinės adresas – Liepų g. 34, Garliava, LT-53205 Kauno r. (toliau – Įmonė, Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) siekia informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Įmonėje ir Jums naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.krautera.lt (toliau – Interneto svetainė). Atkreipiame dėmesį, kad informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Įmonė gali Jums pateikti ir atskiruose privatumo pranešimuose, priklausomai nuo Jūsų statuso (klientas, darbuotojas, ir pan.).

Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Elektroninių ryšių įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – interneto svetainės lankytojas ar kitas fizinis asmuo (besikreipiantis dėl Įmonės teikiamų paslaugų, atstovaujantis Įmonės tiekėją, verslo partnerį, dalyvaujantis Įmonės organizuojamuose renginiuose, ir kt.), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Duomenų valdytojas – UAB „Krautera“, į. k. 306201319, buveinės adresas – Liepų g. 34, Garliava, LT-53205 Kauno r., el. p. info@krautera.lt

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS

Įmonė asmens duomenis renka ir toliau tvarko laikydamasi teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jos nustatytiems konkretiems tikslams pasiekti.

Asmens duomenis Įmonė tvarko tik tiems tikslams dėl kurių jie buvo surinkti ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

Įmonė tvarko tokius asmens duomenis, kokius duomenų subjektas ar kitas duomenų teikėjas pateikė. Jeigu teikiant asmens duomenis buvo suklysta ar dėl kitų priežasčių Įmonėje tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs, asmens duomenys bus ištaisyti, o jei tai bus neįmanoma, netikslūs duomenys bus sunaikinti.

Informacija apie duomenų subjektus saugoma tik tol, kol ji yra Įmonei būtina arba tiek, kiek ją saugoti įpareigoja teisės aktai.

Įmonė užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą nuo bet kokio neteisėto tvarkymo, jų neatskleidžia asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KOKIOMIS TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS

Įmonė, kaip duomenų valdytojas, renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Tam, kad užtikrintų tinkamą Įmonės valdymą, Įmonė tvarko akcininkų, valdymo organų narių asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, informaciją apie akcininkams priklausančias akcijas ir jų suteikiamas teises, bendrovės vadovo išrinkimo bei įgaliojimų pabaigos datą, informaciją apie valdymo organų narių teises juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribas, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi vykdant  Įmonei taikomus teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Tam, kad užtikrintų bendravimą ir bendradarbiavimą su potencialiais ir esamais Įmonės klientais, tiekėjais, verslo partneriais Įmonė tvarko potencialių Įmonės klientų, tiekėjų, verslo partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir atstovų asmens duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą, pareigas, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, susirašinėjimo turinį, kitus būtinus duomenis) ir potencialių bei esamų Įmonės klientų, tiekėjų, verslo partnerių (fizinių asmenų) asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, susirašinėjimo turinį, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi juos pateikiančio asmens sutikimu arba siekiant teisėtų Įmonės interesų vykdyti ūkinę – komercinę veiklą laikant, kad tvarkomi asmens duomenys yra būtini siekiant nurodyto intereso, susiję tik su duomenų subjektų darbine veikla, todėl duomenų subjektų teisės ir interesai šiuo atveju nėra svarbesni už Įmonės interesus, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a, f punktais.

Tam, kad užtikrintų komunikacijos paslaugų ir kitų sutarčių sudarymą ir vykdymą Įmonė tvarko Įmonės klientų, tiekėjų, verslo partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ar atstovų, pasirašiusių sutartis ar dalyvaujančių jas vykdant, asmens duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą ir adresą, pareigas, informaciją apie suteiktus įgaliojimus, telefono ryšio  numerį,  elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, kitus būtinus duomenis) ir Įmonės klientų, tiekėjų, verslo partnerių (fizinių asmenų) ir jų darbuotojų / atstovų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo numerį, informaciją apie suteiktus įgaliojimus, adresą, telefono ryšio  numerį,  elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį, siekiant teisėtų Įmonės interesų vykdyti ūkinę – komercinę veiklą laikant, kad tvarkomi asmens duomenys yra būtini siekiant nurodyto intereso, susiję tik su duomenų subjektų darbine arba ūkine-komercine veikla, todėl duomenų subjektų teisės ir interesai šiuo atveju nėra svarbesni už Įmonės interesus, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b, f punktais.

Tam, kad galėtų tvarkyti buhalterinę apskaitą, Įmonė tvarko buhalteriniuose dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą ir adresą, pareigas, telefono ryšio numerį,  elektroninio pašto adresą, duomenis susijusius su ūkine operacija, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi vykdant  Įmonei taikomus teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Tam, kad galėtų tvarkyti raštvedybą ir užtikrinti dokumentų valdymą, Įmonė tvarko siunčiamuose, gaunamuose, vidaus dokumentuose nurodytų asmenų asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Įmonės interesų tinkamai organizuoti veiklą, keistis informacija su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis ar fiziniais asmenimis bei išsaugoti Įmonės veiklos įrodymus, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

Tam, kad galėtų vykdyti darbuotojų atrankas į laisvas darbo vietas Įmonėje, Įmonė tvarko kandidatų į darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono ryšio numerį,  išsilavinimą, kvalifikaciją,  išklausytus kursus, mokamas kalbas, darbo kompiuteriu įgūdžius, elektroninio pašto adresą, darbo patirtį, informaciją apie buvusias darbovietes,  informaciją apie rekomendacijas galinčius pateikti asmenis, buvusių darbdavių rekomendacijas, informaciją apie pageidaujamas darbo sąlygas, kitus duomenis, kuriuos kandidatas pateikia savo gyvenimo aprašyme, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu bei siekiant teisėtų Įmonės interesų atsirinkti darbuotojus, geriausiai tinkančius  siūlomoms pareigos/darbui, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a, f punktais.

Tam, kad galėtų sudaryti ir vykdyti darbo sutartis, vykdyti Įmonės, kaip darbdavio, pareigas, nustatytas teisės aktuose, užtikrinti tinkamas darbo sąlygas Įmonė tvarko darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį,  išsilavinimą, kvalifikaciją,  elektroninio pašto adresą, darbo patirtį,  duomenis susijusius su sveikata, šeiminę padėtį, vaikų skaičių ir jų gimimo datą, pareigas, priėmimo į darbą/ atleidimo iš darbo datą, darbo užmokestį, atostogas, periodinių veiklos vertinimo duomenis, kitus duomenis, susijusius su darbo sutarties vykdymu, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti darbo sutartį, vykdant Įmonei taikomus teisės aktų reikalavimus bei siekiant vykdyti Įmonės, kaip darbdavio, prievoles bei sudaryti galimybę darbuotojams pasinaudoti jiems suteiktomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos srityje bei siekiant teisėtų Įmonės interesų organizuoti įmonės veiklą, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b, c, f punktais ir 9 straipsnio 2 dalies b, g punktais

Tam, kad būtų galima užtikrinti Įmonės informacinių sistemų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą, tvarkomi darbuotojų ir kitų asmenų, besinaudojančių Įmonės interneto svetaine ir / arba kitais informacinių ir ryšių technologijų ištekliais asmens duomenys (prisijungimo data, laikas, IP adresas, atlikti veiksmai, kiti būtini duomenys). Asmens duomenys tvarkomi vykdant  teisės aktuose įtvirtintą prievolę, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Teisinė prievolė kyla iš Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų.

Tam, kad galėtų pasiteirauti nuomonės apie Įmonės teikiamas (suteiktas) paslaugas, Įmonė tvarko apklausos anketą užpildžiusio asmens (Įmonės kliento atstovo) elektroninio pašto adresą. Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėto Įmonės intereso, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu ir Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi.

Tam, kad galėtų organizuoti ir vykdyti akcijas, žaidimus, konkursus, nustatyti laimėtojus ir įteikti jiems prizus Įmonė tvarko akcijų, žaidimų, konkursų dalyvių duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, informaciją apie laimėjimą, prizo pristatymo adresą, kitą su dalyvavimu akcijoje, žaidime, konkurse susijusią informaciją). Asmens duomenys tvarkomi vykdant akcijos, žaidimo, konkurso taisyklėse įtvirtintas sąlygas ir įsipareigojimus, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

Tam, kad galėtų skleisti informaciją apie Įmonės veiklą, formuoti Įmonės įvaizdį Įmonė tvarko ir skelbia savo interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose asmenų atvaizdus, atsiliepimus apie Įmonės veiklą, kitus asmens duomenis, kuriuos asmuo sutinka pateikti nurodytais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu, arba siekiant teisėto Įmonės intereso teikti informaciją visuomenei apie Įmonės veiklą, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

Tam, kad galėtų organizuoti ir vykdyti renginius, Įmonė tvarko renginių dalyvių, pranešėjų asmens duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, kontaktinius duomenis, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu, arba siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį su renginio pranešėju ar kitu duomenų subjektu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

Tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą interneto svetainės www.krautera.lt veikimą, Įmonė tvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis Įmonė tvarko siekdama teisėto intereso užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu bei Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

Įmonė gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu tai bus būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų Įmonės interesų apsaugos.

IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis Įmonė gauna tiesiogiai iš Jūsų Jums juos pateikiant Įmonei arba Jums lankantis ir naudojantis interneto svetaine www.krautera.lt .

Jūsų asmens duomenis Įmonė gali gauti iš kitų asmenų (Įmonės klientų, tiekėjų, verslo partnerių ir kt.), jeigu šie asmenys turi teisę tokius asmens duomenis pateikti Įmonei.

AR ASMENS DUOMENIS PATEIKTI PRIVALOTE

Asmens duomenis renkame siekdami vykdyti Įmonei taikomus teisės aktų reikalavimus, tinkamai teikti paslaugas ir vykdyti įsipareigojimus klientams, vykdyti kitą teisėtą veiklą. Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas (išskyrus atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis Įmonę įpareigoja teisės aktai), tačiau tokiu atveju Įmonė negalės sudaryti galimybės Jums dalyvauti Įmonės renginiuose, akcijose, žaidimuose, konkursuose, personalo atrankose į laisvas darbo vietas, negalės teikti Jums paslaugų.

Kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėto intereso, Jūs, kaip duomenų subjektas turite teisę nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu, pateikiant prašymą skyriuje „Kaip pateikti prašymą dėl teisių įgyvendinimo“ nustatyta tvarka ir nurodant konkrečias su Jūsų atveju susijusias priežastis.

Apie tai, kaip galite įtakoti slapukų pagalba vykdomą asmens duomenų tvarkymą, informacija pateikiama skyriuje  ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”.

KIEK LAIKO ASMENS DUOMENIS SAUGOME IR KAIP UŽTIKRINAME JŲ SAUGUMĄ

Asmens  duomenis Įmonė saugo:

 • Įmonės valdymo užtikrinimo tikslu – iki įmonės veiklos pabaigos.
 • Bendravimo, bendradarbiavimo su potencialiais ir esamais įmonės klientais, tiekėjais, verslo partneriais tikslu – potencialių klientų, tiekėjų, verslo partnerių – 1 metus nuo komunikacijos pabaigos, esamų klientų, tiekėjų, verslo partnerių – kol šie asmenys yra klientai, tiekėjai, verslo partneriai ir 10 metų po to.
 • Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – 10 metų po sutarties pasibaigimo.
 • Buhalterinės apskaitos tikslu – 10 metų po kalendorinių metų, kuriais vyko ūkinė operacija, pabaigos.
 • Raštvedybos tvarkymo ir dokumentų valdymo tikslu – 10 metų.
 • Darbuotojų atrankos tikslu – 1 mėnesį po atrankos pabaigos, o kandidatui sutikus, tikslu pasiūlyti dalyvauti atrankose ateityje – 1 metus po atrankos pabaigos.
 • Personalo valdymo (darbo sutarčių sudarymo, įmonės, kaip darbdavio, pareigų, nustatytų teisės aktuose, vykdymo bei tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo) tikslu – darbo sutartyje ir jos prieduose esantys duomenys saugomi 50 metų darbo sutarčiai pasibaigus, kiti asmens duomenys – 10 metų darbo santykiams pasibaigus.
 • Įmonės informacinių sistemų ir tvarkomų asmens duomenų saugumo užtikrinimo tikslu – 6 mėnesius.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais – kol klientui teikiamos paslaugos arba kol asmuo išreiškia prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Akcijų, žaidimų, konkursų organizavimo, vykdymo, laimėtojų nustatymo ir prizų įteikimo tikslu – iki laimėtojo nustatymo ir prizo įteikimo arba pasinaudojimo prizu;
 • Įmonės veiklos viešinimo ir įvaizdžio formavimo tikslais – kol yra poreikis skelbti informaciją, jos aktualumą peržiūrint ne rečiau nei kartą per 2 metus, arba kol asmuo atšaukia sutikimą.
 • Renginių organizavimo ir vykdymo tikslu – 3 mėnesius po renginio pabaigos.

Kitais tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi tol, kol jie reikalingi šiems tikslams arba  saugojimo terminus ir tvarką reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą Įmonei nustato teisės aktai.

Tvarkydama asmens duomenis Įmonė įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo  atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

KAM TEIKIAME ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis Įmonė gali teikti įstatymų nustatytais atvejais teismams, kontroliuojančioms valstybės institucijoms. Iškilus poreikiui apsaugoti galimai pažeistas Įmonės teises ar teisėtus interesus Jūsų asmens duomenis galime teikti advokatams, teisininkams.

Tvarkant Įmonės organizuojamų renginių dalyvių, pranešėjų asmens duomenis, jeigu tai būtina siekiant nustatytų tikslų, Įmonė gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su kitais pranešėjais, renginio užsakovu, renginio vietos administratoriais, renginio paslaugų teikėjais, IT paslaugų teikėjais ir pan.

Asmens duomenis Įmonė gali atskleisti duomenų tvarkytojams – Įmonės pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančios bendrovės, duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės ir pan.). Pasirinkti paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Įmonės vardu ir tik pagal Įmonės nurodymus.

Įmonė gali teikti asmens duomenis paslaugų teikėjams, veikiantiems trečiosiose valstybėse, nepriklausančiose Europos Sąjungai / Europos ekonominei erdvei. Tokiu atveju tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis užtikrinamas Europos Komisijos priimtu sprendimu, pasirašant Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas arba taikant kitas Reglamente (ES) 2016/679 numatytas priemones.

 

KOKIAS TEISES JŪS TURITE

Dėl savo asmens duomenų Jūs turite toliau nurodytas teises, įgyvendinamas Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta apimtimi:

 • Žinoti apie asmens duomenų tvarkymą;
 • Prašyti, kad Įmonė leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;
 • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats (-i) ir kuriuos Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome automatizuotomis priemonėmis);
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, nenurodydamas nesutikimo motyvų;
 • Kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, vdai.lrv.lt) ar priežiūros institucijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta ar darbo vieta (priežiūros institucijų sąrašas: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt ), arba kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ar pažeidžiamos Jūsų teisės. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Įmonę aukščiau nurodytais kontaktais. Kaip tai padaryti, galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

Norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, Įmonei turite pateikti prašymą bei patvirtinti savo tapatybę.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Asmens tapatybę galite patvirtinti šiais būdais:

 • pateikdamas (-a) prašymą asmeniškai, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas (-a) prašymą paštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas (-a) prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą arba kitu būdu leidžiančiu Įmonei įsitikinti Jūsų tapatybe.

Reikalavimas patvirtinti asmens tapatybę netaikomas, jeigu kreipiatės dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu Įmonei kils abejonių dėl  Jūsų tapatybės arba jeigu  Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją nebus galima nustatyti, Įmonė gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Kreipiantis dėl teisių įgyvendinimo galite pateikti laisvos formos prašymą arba užpildydami  prašymo formą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Įmonė pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų imtasi įgyvendinant prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Įmonė informuos Jus apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis. Jeigu Įmonė nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos.

Jeigu turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis aukščiau nurodytais kontaktais.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Įmonė nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Įmonės socialinio tinklo Facebook profilį. Įmonė neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Slapukai yra tekstiniai failai, saugomi interneto svetainės lankytojo  galiniame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje) ir padedantys atpažinti interneto svetainės lankytoją bei išsaugantys  informaciją apie naršymą interneto svetainėje.

Pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į interneto svetainės lankytojo galinį įrenginį ir vėliau naudojami šiam įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas  IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Interneto svetainėje naudojami techniniai slapukai, kurie  yra būtini tam, kad būtų galima teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

 

Slapuko (duomenų tvarkymo) tikslas

 

Galiojimo laikas

 

_icl_current_language Kalbos pasirinkimo slapukas 
PHPSESSID Unikaliam seansui svetainėje nustatyti 
wp-settings WordPress turinio valdymo sistemos nustatomi [UID] slapukai 
wp-settings-time   

Interneto naršyklę galima konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Įmonę adresu Liepų g. 34, Garliava, LT-53205 Kauno r., el. paštu info@krautera.lt .

Atnaujinta 2023-09-01